Archív monitoringu knižních novinek - Rok 2008


Abecedně řazený přehled publikací v daném roce:

Index: A | B | C, Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R, Ř | S, Š | T | U | V | W | X | Y | Z, Ž

A [^]

Almanach českých šlechtických rodů 2009,
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2009,
Arnošt z Pardubic - Arcibiskup, zakladatel a rádce.

B [^]

Beroun,
Biografický slovník Slezska a Severní Moravy - Nová řada - Sešit č. 10 (22),
Brněnské městské právo na konci středověku (1389–konec 15. století),
Brno Vídni, Vídeň Brnu - Zemské metropole a centrum říše v 19. století,
Bystřická heraldická ohlédnutí - Šlechtická heraldika 18. - 19. století v Bystřici pod Hostýnem.

C, Č [^]

Císař František Josef - Život, pád a zánik habsburské říše,
České hrady, zámky a tvrze III. - Jižní Čechy,
Česká středověká paleografie,
České země v letech 1378-1437 - Lucemburkové na českém trůně II. - Nové vydání,
České země v letech 1526–1583 - První Habsburkové na českém trůně I.,
Češi a země Koruny české,
Čeští králové,
Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století,
Čtyři z Boskovic.

D [^]

Diplomatarium Sancto-Adalbertinum - Stredoveké listiny v Literárnom archíve Spolku sv. Vojtěcha (1181 – 1543),
Domy na Starém městě pražském III.,
Domovní znamení staré Prahy - Nové vydání,
Duchem i mečem.

E [^]

Erbovní galerie těšínské šlechty,
Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III. - 3 sv. - Řeholní klerikové,
Eschatologie, vědění a politika - Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu.

F [^]

Folia Historica Bohemica - Svazek 23/2008

H [^]

Heraldické pamiatky Bratislavy,
Heraldický register Slovenskej republiky VI.,
Hieronymus der Ältere Schlick: Das Tagebuch - Eine Selbstdarstellung aus den Jahren 1580-1582,
Husitské Čechy - Struktury, procesy a ideje.

CH [^]

Chotkové

I [^]

Ilustrovaná encyklopedie českých hradů - Dodatky III.

J [^]

Jan z Pernštejna (1561 - 1597) - Hospodářský úpadek Pernštejnů,
Jihočeské dominium,
Josef II. - Cesta Rakouska do moderní doby.

K [^]

Kamenné svědectví minulosti - Heraldické památky Novojičínska,
Karel starší ze Žerotína - Don Quijote v labyrintu světa,
Kořeny 2..
Kriminalita a každodennost v raném novověku,
Kronika Dětmara z Merseburku,
Kronika rodu Andělů z Ronovce,
Kropáčové z Krymlova I.,
Kropáčové z Krymlova II..

L [^]

Lexikon symbolů,
Listy z památníků ve Wunschwitzově sbírce.

M [^]

Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Pardubickém kraji,
Město, válka a daně - Brno v moravském berním systému za dlouhé války s Vysokou Portou (1593-1606),
Město ve válce, válka ve městě - Mělník 1618–1648.

N [^]

Několik nejasností kolem prvních generací pánů z Rožmitálu

O [^]

Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět - Setkávání na cestách Starého světa ve 13.-14. století,
Olšany hrdinské.

P [^]

Paginae Historiae č. 16,
Památky jižních Čech 1.,
Páni z Rožmitálu,
Pečeti a pečetidla východočeských archivů a některých muzeí 1226-1620 - Katalog,
Poděbradové - Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat,
Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století,
Po stopách prvních Přemyslovců III. – Správa a obrana země (1012-1055).

R, Ř [^]

Rakovničtí erbovníci - Torzo z pozústalosti,
Rodinné strategie šlechty,
Rytířský stav v Čechách a na Moravě v raném novověku - Rod Bukůvků z Bukůvky od středověku do 20. století,
Rituál smíření - Konflikt a jeho řešení ve středověku,
Řád johanitů ve středověku.

S, Š [^]

Sborník Minulostí Západočekého kraje LXIII.,
Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii,
Splendor et Gloria Regni Bohemiae - Umělecké dílo jako projev vladařské reprezentace a symbol státní identity,
Svět dětí na šlechtických sídlech - Katalog výstavy,
Šlechta, moc a reprezentace ve středověku,
Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti - I. díl (A-M),
Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě.

T [^]

Tajemství Barunky Panklové - Portrét Boženy Němcové,
Tajemství Jankovských z Vlašimi a na Bítově,
Tajemství smrti Jošta Lucemburského,
Tajemství smrti Zikmunda Lucemburského,
Tvář stárnoucího středověku.

V [^]

Valdštejn - Dějiny valdštejnského spiknutí - Nové vydání,
Valdštejnové a Třebíč 1613-1945 - Historie starobylého českého rodu na třebíčském panství,
Válka a armáda v českých dějinách,
Velké dějiny zemí Koruny české VIII. - 1618–1683,
Vexilologický kabinet britského imperia,
Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny (Svatováclavská smlouva a Zřízení o ručnicích),
Vlinští z Vliněvsi,
Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech - 1/2008,
Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech - 2/2008,
Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech - 3/2008,
Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech - 4/2008,
Východočeský sborník historický sv. 15/2008.

Z, Ž [^]

Základy heraldiky,
Zápas o svědomí - Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v Čechách,
Zámecké knihovny ve Zlínském kraji,
Zrod střední a východní Evropy - Mezi Byzancí a Římem.

Další knižní novinky:

Přehled knižních novinek pro rok: 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006.


Kontakt | Úvod | Novinky