Archív monitoringu knižních novinek - Rok 2010


Abecedně řazený přehled publikací v daném roce:

Index: A | B | C, Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R, Ř | S, Š | T | U | V | W | X | Y | Z, Ž

A [^]

Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2013,
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2012,
Almanach českých šlechtických rodů 2011,
Aristokrat - Život Zdeňka Sternberga.

B [^]

Biografický slovník Slezska a Severní Moravy - Nová řada - 12. (24).

C, Č [^]

Cesta ke kořenům - Odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé,
České barokní korunovace,
České země 1437-1526 - I. díl - Mezi Zikmundem a Jiřím z Poděbrad,
České země a jejich obyvatelé očima románského světa 16. – 17. století,
České země v letech 1705–1792 - Věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků,
Český Krumlov - Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví .

D [^]

Dekret kutnohorský,
Dějiny Jičína,
Dějiny východních Čech v pravěku a středověku,
Dějiny zemí Koruny české v datech - Nové vydání,
Dominia pánů z Hradce, Slavatů a Czerninů,
Dorothea vévodkyně Kuronská.

E [^]

Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611),
Erby biskupov v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

F [^]

Feudální společnost,
Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky.

G [^]

Gabriela Sobková z Kornic, provdaná ze Spens-Booden – Deníkové rodinné záznamy (1785–1808).

H [^]

Habsburkové - Životopisná encyklopedie - Obnovené vydání,
Heraldický register SR - VII.,
Historica Třeboň 1526-1547 - Listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu habsburské monarchie - I. Písemnosti z let 1526-1535,
Hrady a zámky Lucemburska,
Hudebníci hraběte Morzina - Příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka.

I [^]

Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky - Nové vydání.

J [^]

Jáchym Ondřej Šlik (1569-1621) - Antropologický a lékařský průzkum jeho lebky,
Jiří Louda - Svým dějinám neutečeme,
Jozef Novák - Heraldik bez erbu,
JUDr.Václav Kounic a jeho doba.

K [^]

Klatovy,
Konec Lucemburků v Čechách - 700 let od příchodu dynastie do střední Evropy,
Kontinuita a diskontinuita genealógie a heraldiky,
Kořeny 3.,
Krajířové z Krajku - Z Korutan do zemí České koruny,
Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců - Díl první - Král a šlechta,
Královský sňatek - Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310 - Průvodce dobou,
Královský sňatek - Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310,
Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava v časech třicetileté války - Katalog výstavy,
Křížové výpravy v pozdním středověku - Kapitoly z dějin náboženských konfliktů.

L [^]

Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského,
Lexikón erbov šlachty na Slovensku IV - Nitrianská stolica,
Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním - Příspěvek k poválečným zásahům do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině 20. století,
Lichtenštejnsko.

M [^]

Martin Maxmilián z Golče (kolem 1593–1653) - Císařský generál ve víru třicetileté války,
Mělník,
Míšeňská právní kniha,
Morava v době knížecí 906-1197,
Moravský zemský sněm na prahu novověku - Edice Památek sněmovních z let 1518–1570 - Památky sněmovní I..

N [^]

Na rozcestí - Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie,
Nepřítel před branami,
Neznámé rody a znaky staré Moravy - Nové vydání a jiný nakladatel,
Neznámé rody a znaky staré Moravy - Reprint.

P [^]

Páni ze Strakonic - Vládci Prácheňska a dobrodinci johanitů,
Pánský salon na šlechtickém sídle - Ušlechtilé záliby a neřestné zábavy,
Petr Vok z Rožmberka - Život renesancního kavalíra - Nové - doplnené vydání,
Pocta králi,
Poslední páni z Michalovic - Jan IV. († 1435/1436) a Jindřich II. († 1468),
Pražské hřbitovy – Olšanské hřbitovy I. a II.,
Proměna středovýchodní Evropy ranného a vrcholného středověku - Mocenské souvislosti a paralely,
Proměny zemského práva v českých zemích - Ad iustitiam et bonum commune,
Přemyslovské Křivoklátsko - 900 let hradu Křivoklátu - Katalog výstavy,
Putování po českých hradech (1814–1818).

R, Ř [^]

Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. - 1419 aug. 16.) - Tomus VII, Fontes Archivi terrae Moraviae Brunae,
Rod De Geerů - Patricijové doby Komenského a některé otázky jejich vzájemných vztahů,
Rodinné kodexy,
Rody starého Slezska - Nové vydání,
Řády a vyznamenání 1948 – 2011 ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR, SR.

S, Š [^]

Sidonie Nádherná,
Soupis sepulkrálních památek okresu Prostějov,
Společnost českých zemí v raném novověku,
Svěcenci pražské diecéze 1395-1416,
Svět české středověké církve,
Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků,
Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti - II. díl (N-Ž),
Štátne symboly Slovenskej republiky,
Švábenicové.

T [^]

Templáři v zemích českých králů - Morava, Slezsko, Lužice, Rakousy.

U [^]

Urbář plumlovského panství z roku 1624.

V [^]

Výzkum rodové linie,
Vznik Velké Moravy - Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791 - 871 - Dotisk.

Z, Ž [^]

Za zdmi kláštera,
Zaměřeno na středověk,
Zrození renesančního kavalíra - Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500-1620),
Ztracené a opět nalezené obrazy hohenemské galerie s příběhem ztraceného syna,
Žena v českých zemích od středověku do 20. století.

Další knižní novinky:

Přehled knižních novinek pro rok: 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006.


Kontakt | Úvod | Novinky