Monitoring knih - Rok 2008
Název Město, válka a daně - Brno v moravském berním systému za dlouhé války s Vysokou Portou (1593-1606)
Autor Tomáš Sterneck
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Historický ústav AV ČR | 80-7286-070-4
Rok vydání | Jazyk 2008 | český
Vazba | Formát Brožovaná | 150 mm (š) x 215 mm (v)
Počet stran 458
Poznámka .
Kategorie historie českých zemí

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Kniha Tomáše Sternecka, přináší zcela nové pohledy na daňový systém Moravy v širším kontextu jeho dopadů na fungování raně novověké společnosti. Cílem výzkumu je období přelomu 16. a 17. století, kdy střední Evropa čelila zesílenému náporu vojsk osmanské říše a kdy právě bernictví představovalo nezastupitelný zdroj prostředků pro financování křesťanských armád zapojených do války s Turky. Prostorově je práce zaměřena na Moravu, zemi, která byla bezprostředně ohrožena osmanskou expanzí a využívána jako nástupiště císařských i zemských vojsk vypravovaných na uherská bojiště. Kniha poprvé uceleně mapuje bouřlivý vývoj tehdejšího moravského daňového systému, spojený s rostoucím odlivem financí ze země, se zdánlivě nepřehlednými změnami druhové struktury daní, jakož i s postupnou byrokratizací a profesionalizací ve sféře správy veřejných financí.
Předkládá rovněž zhodnocení odrazu války v každodenním životě populace, a to na příkladu složitého organismu královského města Brna. Přináší plastický obraz vnitřních poměrů obce, která se musela vyrovnávat nejen s dramaticky rostoucí daňovou zátěží, ale také se skutečností, že byla opakovaně využívána jako dočasná základna protitureckých armád. Na pozadí politického manévrování tehdejší městské reprezentace autor odhaluje nelegální daňové machinace, k nimž se Brněnští uchýlili po nezdaru svého úsilí o snížení neúnosné fiskální zátěže.

Z obsahu:
- Město a válka (Brno v soukolí válečného stroje – Město a jeho nezvaní hosté – Aktivní zapojení Brňanů do války – Zemský arzenál v Brně – Město jako pevnost – Tíha válečných let);
- Válka a daně (Berní břemeno a Morava – Druhová struktura zemských berní a zvláštní městská berně – Správa veřejných financí v markrabství);
- Daně a město (Brno mezi daňovými poplatníky – Městské finance a berní břemeno 1595-1620 – Berní politika královského města).

Součástí knihy je řada původních obrazových příloh, podrobný rejstřík a obsáhlé německé resumé.

Podrobná recenze

Recenze není k dispozici.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky